Κατεβάστε την υπεύθυνη δήλωση μέλους του Συλλόγου

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017

Δράση της Ε.Ε.Δ.Υ.Ε. με θέμα "ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΣΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ"ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                           Ελευσίνα: 15/2/17                
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Κώστας Βάρναλης»                                                    Αρ. Πρωτ.: 17
ΕΔΡΑ: 7ο Δημ.Σχολείο Ελευσίνας
Νικόλαου Νέζη 56                                             
(πρώην Θεοτοκοπούλου)                                                                              ΠΡΟΣ:Μέλη
Πληρ. :Ιακώβου Νένα                                                                                  
Τηλ:  6909-099055                                                                                      
Blog: http://syllogikadytatt.blogspot.com                              

Το ΔΣ του Συλλόγου καλεί τους Συλλόγους Διδασκόντων και όλους τους συναδέλφους να λάβουν μέρος στη δράση της Ε.Ε.Δ.Υ.Ε. με θέμα "ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΣΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ". Μέσα από τη δράση αυτή, να καλέσουμε τους μαθητές μας «να σκεφτούν τους άλλους» με την τέχνη τους, με τον αυθορμητισμό και τη ζωντάνια τους!

Text Box: Να σκέφτεσαι τους άλλους
Καθώς ετοιμάζεις το πρωινό σου, να σκέφτεσαι τους άλλους.
Μην ξεχνάς να ταΐζεις τα περιστέρια.
Όταν πολέμους ξεκινάς, να σκέφτεσαι τους άλλους.
Μην ξεχνάς όσους λαχταρούν την ειρήνη.
Όταν πληρώνεις το νερό, να σκέφτεσαι τους άλλους.
Εκείνους που μόνο τα σύννεφα έχουν να τους θηλάσουν.
Όταν γυρνάς στο σπιτικό σου, να σκέφτεσαι τους άλλους.
Μην ξεχνάς όσους ζουν σε αντίσκηνα.
Όταν τα αστέρια μετράς πριν κοιμηθείς, να σκέφτεσαι τους άλλους.
Εκείνους που δεν έχουνε πού να πλαγιάσουν.
Όταν ελεύθερα μιλάς, να σκέφτεσαι τους άλλους.
Εκείνους που δεν τους αφήνουν να μιλήσουν.
Και καθώς σκέφτεσαι εκείνους τους άλλους,
στον εαυτό σου γύρισε και πες:
«Αχ και να ήμουν ένα κερί στο σκοτάδι».
              Για το θέμα:
Η ιδέα για τη φετινή δράση βα­σί­ζε­ται στο ποί­η­μα του Πα­λαι­στι­νί­ου αγω­νι­στή ποι­η­τή Μαχ­μούτ Ντα­ρουίς (1942-2008), ο οποί­ος θε­ω­ρεί­ται εθνι­κός ποι­η­τής της Πα­λαι­στί­νης και ένας από τους ση­μα­ντι­κό­τε­ρους σύγ­χρο­νους Άρα­βες ποι­η­τές.
"Ποίημα  που, όπως σημειώνει η Ε.Ε.Δ.Υ.Ε.,  λει­τουρ­γεί θε­τι­κά και πολ­λα­πλα­σια­στι­κά στα αι­σθή­μα­τα αλ­λη­λεγ­γύ­ης, αγά­πης και υπο­στή­ρι­ξης που έχουν εκ­φρά­σει οι μα­θη­τές στα χι­λιά­δες παι­διά που ξε­ρι­ζώ­θη­καν βίαια από τις εστί­ες και ζουν κάτω από εξαι­ρε­τι­κά αντί­ξο­ο­ες συν­θή­κες. Ταυ­τό­χρο­να το ποί­η­μα μας υπεν­θυ­μί­ζει ότι ο «άλλος» είναι ο δι­πλα­νός μας, ο συμ­μα­θη­τής με τους άνερ­γους γο­νείς, ο φίλος με την άρ­ρω­στη μάννα που δεν μπο­ρεί να βρει νο­ση­λεία, αλλά κι εμείς οι ίδιοι που ζούμε μέσα στην αβε­βαιό­τη­τα, την ανα­σφά­λεια, το άγχος για το αύριο."

Για την οργάνωση της δράσης:
Τα έργα  μπο­ρούν να είναι ατο­μι­κά ή ομα­δι­κά σε όλες τις μορ­φές της καλ­λι­τε­χνι­κής – πνευ­μα­τι­κής δη­μιουρ­γί­ας: μου­σι­κή, βί­ντεο, ζω­γρα­φι­κή, κολ­λάζ, αφι­σέ­τες ή με­γά­λα τα­μπλό, κεί­με­να, φω­το­γρα­φί­ες κλπ. Οι ατο­μι­κές προ­σπά­θειες, όσον αφορά τη γρα­φι­κή ύλη, να έχουν διά­στα­ση σε μέ­γε­θος χαρ­τιού Α3 ή Α4 και οι ομα­δι­κές μπο­ρούν να είναι και σε με­γά­λα τα­μπλό, χωρίς να αποκλείεται κάθε άλλη πρω­το­βου­λία.
Τα έργα των μαθητών μπορούν να παρουσιαστούν σε εκδηλώσεις των ΣΥΛΛΟΓΩΝ και ΕΛΜΕ σε συνεργασία με τις τοπικές Επιτροπές Ειρήνης.
Για πε­ρισ­σό­τε­ρες διευ­κρι­νί­σεις μπο­ρεί­τε να επι­κοι­νω­νεί­τε κε­ντρι­κά με την Ε.Ε.Δ.Υ.Ε., αλλά κυ­ρί­ως με τις Επι­τρο­πές Ει­ρή­νης της πε­ριο­χής σας ή με τις τοπικές Επιτροπές του ΠΑΜΕ. 
Επιτροπή Ειρήνης Ελευσίνας

·        Αντώνης Αλεξανδρόπουλος (6973989110)
·        Ντάνια Μαρινοπούλου (6977351926) και
·        Χρήστος Παπανικολάου (6940868687)ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                     
                       ΙΑΚΩΒΟΥ ΝΕΝΑ                                                                            ΔΟΜΟΥΖΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.